Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Integritetspolicy

Så här behandlar RP dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur RP-Gruppen (nedan RP) behandlar dina personuppgifter.

RP-gruppen består idag av Recycling Partner RP AB (556653-3278), Recycling Partner i Södertälje AB (556927-5836), Recycling Partner RP i RP-gruppen består idag av Recycling Partner RP AB (556653-3278), Recycling Partner i Södertälje AB (556927-5836), Recycling Partner RP i Linköping AB (556988-0858), Recycling Partner RP i Uppsala AB (559066-0386), Recycling Partner RP i Malmö AB (559119-7552), Recycling Partner RP i Hudiksvall AB (559269-9531), Recycling Partner RP i Norrköping AB (559217-2752) och Recycling Partner RP i Göteborg AB (559233-7702).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

RP är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får RP dina personuppgifter?

RP samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, epost, post, våra sociala medier eller på annat sätt.

RP kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från till exempel Skatteverket och andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?

RP behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, epostadress, telefonnummer, elektroniska adresser, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till RP eller som i övrigt är nödvändig för att RP ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar RP personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av RP för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig
  • för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från RP och vår service i övrigt gentemot dig,
  • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
  • för att skicka relevant information om RPs olika tjänster och arrangemang såsom seminarier samt att skicka nyhetsbrev,
  • för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster,
  • för att hantera möjliga betalningsförsummelser,
  • för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen,
  • för att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt och för dig,
  • för intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt kundnummer,
  • för att hantera och administrera arbetsansökningar.

När har RP rätt att behandla dina personuppgifter?

RP har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av RPs åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för RP. RP kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av RP och RPs personuppgiftsbiträden. RP lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om RP inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

RP vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

RP överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar RP dina personuppgifter?

RP sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att RP ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter RP har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. RP kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta RP behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Recycling Partner RP AB, Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina personuppgifter?

RP arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

RPs webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. RP använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Recycling Partner RP AB
Kvarnholmsvägen 56
131 31 Nacka
[email protected]

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856

Loading...

Cart saved!

Copy link

View all saved carts in My Account

Error!