Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Hållbarhetsredovisning 2022

Verksamhet och affärsmodell

RP startades år 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer. Vi erbjuder hållbara helhetslösningar för kontorsinredning.
Affärsidén handlar om att omfördela inventarier i syfte att gynna uppdragsgivarens ekonomi och vår miljö.
Vi kallar det Miljövinning.

RP-koncernen har 102 medarbetare och finns på sju platser runt om i Sverige, från Malmö i söder till Hudiksvall i norr. Koncernen består av sju aktiebolag.

 • Recycling Partner RP AB (Stockholm)
 • Recycling Partner RP i Södertälje AB
 • Recycling Partner RP i Linköping AB
 • Recycling Partner RP i MalmöAB
 • Recycling Partner RP i Uppsala AB
 • Recycling Partner RP i Göteborg AB
 • Recycling Partner RP i Hudiksvall AB

RP riktar sig till stora företag samt till kommuner och statliga verksamheter.

Vår affärsmodell är cirkulär. Vi köper in uttjänta möbler som vi rustar upp och designar om så att de kan hyras ut eller säljas vidare. Vi säljer enbart möbler av hög kvalitet och vi lämnar garanti på varje såld produkt. Möbler som inte uppfyller våra kunders önskemål skänks till välgörenhetsorganisationer eller andra aktörer vars kunder har lägre kvalitetskrav. Med denna strategi förhindrar vi att nya möbler produceras.

Värdegrund 

RP står för hållbarhet, kvalitet och design och vi vill uppfattas som en stark
och trovärdig partner. Därför är det av största vikt att vi lever som vi lär och låter våra kärnvärden genomsyra alla beslut. Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare att verka för en hållbar utveckling och framtid.

VD har ordet 

Tack alla medarbetare, kunder, leverantörer och andra partners för ännu ett bra år! I turbulenta tider med krig i Europa, skenande priser och hög inflation känns det extra bra att RP fortsatt kan förmedla trygghet.
Vi står starka och väl rustade att möta framtiden tillsammans.

Hållbarhet
RP har med sin verksamhet en positiv klimatpåverkan. Fortfarande kastas på tok för många fina, fullt fungerande möbler i samband med flyttar och omstruktureringar på kontor runt om i Sverige. Genom att verka för att redan producerad inredning istället hittar till nya användare sparar vi på jordens resurser och håller nere utsläppen av växthusgaser.
De flesta möbler vi hanterar är av hög kvalitet och i ett så fint skick att det enda som behövs är en rekonditionering med tillhörande funktionskontroll. En mindre del behöver lagas eller uppdateras innan de är redo för att återanvändas. Under året har framför allt framtagning av reservdelar till arbetsstolar bidragit till en ökad återanvändningsgrad.

Fler goda idéer finns bland våra medarbetare för hur vi framöver ska kunna rädda en ännu större andel möbler från att kasseras.

Tillväxt
Ekonomisk tillväxt går i RPs affärsmodell hand i hand med ökad klimatnytta , allt eftersom vi växer får vi en större positiv klimatpåverkan. Under 2022 var detta
samband nästan övertydligt. Omsättning gick upp med 21 procent jämfört med 2021, vår positiva klimatpåverkan för året summerades till 2 047 000 kg CO₂e, en ökning med 22 procent.

Årets tillväxt har även gjort oss till en tryggare och bättre leverantör
över hela landet. Med kontor och lager på sju orter är vi alltid nära våra kunder vilket gör det lättare att bibehålla en förstklassig servicenivå.

För att säkra tillgången på återbrukad inredning har det under året knutits ett
närmare samarbete med ett av landets ledande flyttföretag. Tack vare detta får möbler från kontorsflyttar runt om i Sverige en bättre chans att hitta fram till nya användare.

Framtid
I stramare ekonomiska tider finns risk att hållbarhetsarbetet nedprioriteras, det anses ofta kosta extra att välja ett mer klimatsmart alternativ. Återbruk är en bra affär både ekonomiskt och miljömässigt, något som bidrar till att trygga vår verksamhet även i prövande tider.

Vi arbetar vidare i olika forum för att fler företag och organisationer ska se inredning som en resurs, även om den är avskriven i bokföringen. Att välja hög kvalitet vid inköp säkerställer kommande återbruk och ett bestående värde över tiden.

Som företag har vi ett ansvar att verka för våra medarbetare och samhället vi är en del av. Varje dag lär vi oss något nytt. Vi kämpar outtröttligt vidare för att skapa en gedigen förståelse för vikten av hållbarhetsarbete på alla plan i hela samhället.

Andreas Andersson
VD, Recycling Partner RP AB

Vårt hållbarhetsarbete

Positiv påverkan på samhälle och miljö

RP förlänger livslängden på kontorsinredning genom återanvändning, upcycling
och omfördelning. Därigenom spar vi på jordens resurser och reducerar utsläpp av växthusgaser. Vi främjar en ökad återvinningsgrad, reducerar avfall och nykonsumtion. Vi erbjuder hållbara helhetslösningar vilket kan innebära att möbler rustas upp eller designas om för att kunna återanvändas. Våra kunders befintliga möbler kan också kompletteras med hållbar inredning, antingen genom ett köp eller en hyreslösning.

Negativ påverkan på samhälle och miljö

Företag konsumerar varor i allt högre takt samtidigt som det finns en tydlig
förväntan på tillgänglighet och snabba leveranser. För att tillgodose våra kunders förväntningar krävs lagerhållning och effektiv logistik vilket kräver resurser som tär på vår miljö. Transporter av inredning innebär en miljöbelastning som är oundviklig då våra produkter på ett eller annat sätt måste levereras, till oss i första hand och därefter till våra kunder. För att minska belastningen drivs våra fordon på HVO100 och vi följer noggrant utvecklingen för mindre miljöbelastande fordon och drivmedel. Vi har köpt in en elbil till RP Stockholm och vi kommer att utvärdera om det är ett alternativ för våra bolag i de större städerna. I de mindre städerna blir avstånden för långa för att använda elbil på ett effektivt sätt. Vår omsättning har ökat under det senaste året, i och med att många har arbetat hemifrån under pandemin har vi fraktat färre produkter till fler adresser. Under år 2022 har ungefär hälften av hemma-kontoren hämtats tillbaka då flera valt att gå tillbaka till att arbeta från kontoren. Vi följer utvecklingen och efterfrågan på kontorsmöbler noggrant för att kunna erbjuda relevanta alternativ, både för kontoren och hemma-kontoren.

För att återanvänd inredning ska kunna konkurrera med billig och snabbtillgänglig inredning måste vi skapa smarta informationsflöden och digitala verktyg som förbättrar logistik och utbud. Internt är det viktigt att vi upprätthåller kulturen och stoltheten kring RPs syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer.

Risker

Våra kunder väljer RP med en vilja att bidra till en hållbar utveckling. Om vi inte arbetar med hållbarhet i allmänhet och våra väsentlighetsområden i synnerhet riskerar vi att förlora våra kunder. Vi riskerar även att förlora befintliga medarbetare som vill arbeta på ett företag som prioriterar hållbarhetsfrågor. Om vi inte lever upp till vår hållbarhetsprofil kommer vårt rykte sannolikt ta skada vilket kommer ge negativa effekter i flera led.

Under åren 2020-2021 utsatte pandemin vår verksamhet för ordentliga prövningar. För att kunna leverera våra tjänster måste vi ha friska medarbetare som befinner sig på arbetsplatsen. Vi ser pandemier som en fortsatt risk för vår verksamhet och något som vi måste vara beredda på kan hända igen. Under dessa två år arbetade vi fram tydliga rutiner för att förebygga sjukdom då vi blir väldigt sårbara om många av våra medarbetare insjuknar samtidigt. Pandemin förändrade också våra kunders beteenden och arbetsplatser. Tidigare var normen att alla medarbetare arbetade från kontoren men nu erbjuder många arbetsplatser en mer flexibel vardag med hybridarbete. Vi tror att det fortsatt kommer se ut så och därmed behöver vi kunna erbjuda lösningar både för företagens kontor och medarbetarnas hemmakontor.

En annan risk som vi ständigt brottas med är den allmänna uppfattningen om att begagnade kontorsmöbler inte har samma kvalitet som nyproducerade. Det är en missuppfattning som vi behöver hantera för att kunna motivera ett mer hållbart köpbeteende. Vi erbjuder enbart möbler av hög kvalitet från välkända märken med tre års garanti. När vi rustar upp begagnade möbler behöver vi ibland köpa in reservdelar och nya textilier. Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer men det finns alltid en risk att de inte lever upp till kraven fullt ut.

För att leverera kontorsmöbler till våra kunder är vi beroende av våra lastbilar som drivs av HVO100. Kostnaden för HVO100 är idag högre än för de fossila drivmedlen och risken finns att priset fortsätter höjas i takt med att efterfrågan ökar.
Vi behöver noggrant följa utvecklingen för mindre miljöbelastande fordon och drivmedel och utvärdera våra leveransmetoder. Under år 2022 köpte vi in en elbil till RP Stockholm för att testa hur det fungerar för vår verksamhet och göra bedömningen om det kan vara ett alternativ för fler av våra bolag.

Under de senaste åren har vi haft perioder av extrem nederbörd, kyla och värmeböljor. Våra lokaler måste vara rustade för att möta effekterna av de konstaterade klimatförändringarna vi står inför annars finns risken att vi drar på oss stora kostnader förenade med skadade produkter och försenade leveranser. Vi har under de senaste åren sett över våra lokaler och vi bedömer att de är tillräckligt rustade men vi måste hela tiden följa upp och åtgärda skador, fel eller brister.

Certifieringar och policys 

RP Stockholm, RP Södertälje, RP Linköping, RP Malmö och RP Uppsala är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vårt krav är att koncernens samtliga bolag ska certifieras inom dessa standarder. RP Göteborg och RP Hudiksvall har under år 2022 påbörjat certifieringsarbetet och revision beräknas genomföras under år 2023.

Vi har gemensamma policys inom koncernen som respektive bolag ansvarar för att implementera och efterleva. Följande policys finns publicerade på vår webbsida www.rp.se

 • Kvalitetspolicy 
 • Miljöpolicy 
 • Uppförandekod
 • Integritetspolicy 

Ansvarsfördelning

På respektive bolag finns en utsedd ansvarig för hållbarhetsarbetet och efterlevnaden av ISO-standarder.

RP Stockholm
Fredrik Sjöberg

RP Södertälje
Carl Alexandersson

RP Linköping
Jeff Funck

RP Malmö
Bobby Svensson

RP Uppsala
Johnny Wallén

Andreas Grengman

RP Göteborg
Andreas Grengman

RP Hudiksvall
Julia Eriksson

Året som gått

Under år 2022 har hållbarhetsarbetet löpt på hos de olika bolagen där fokus har legat på att implementera och förankra arbetet som gjordes under åren 2020-2021. De gemensamma långsiktiga målen har diskuterats vidare inom koncernen och ledningen har beslutat att anta tre långsiktiga mål för vårt hållbarhetsarbete som också ligger i linje med de mål vi satt upp i och med våra ISO-certifieringar.

Under år 2021 tog vi fram en rutin för hur vi ska kommunicera den miljövinning
som våra kunder gör när de väljer RP framför leverantörer som producerar nya kontorsmöbler. Rutinen resulterade i ett diplom där mängden “sparade” koldioxidutsläpp framgår. För att göra det tydligt för kunden har vi satt mängden i förhållande till antal körda varv runt jorden med bil. På diplomet finns även information om varför vi måste reducera våra växthusgasutsläpp vilket gör att vi sprider kunskap och inspirerar till ytterligare ansvarstagande. Vi satte upp mål för hur många diplom respektive bolag skulle dela ut under året. Målet var att dela ut totalt 42 diplom men på grund av organisatoriska förändringar hann vi endast dela ut fem. Under år 2023 kommer vi fokusera på att implementera rutinen och kommunicera ut målet tydligare till våra medarbetare.

Under våren år 2022 anordnade vi en kick-off för samtliga bolag där
hållbarhetsarbetet presenterades. Syftet var att öka kunskapen och förståelsen kring RPs arbete och hur varje medarbetare kan och förväntas bidra. Vi har också förtydligat arbetsbeskrivningen och vilken förväntan som finns kopplat till bevakning av vår värdegrund för de medarbetare som innehar en ledarroll.

Vi planerade att under år 2022 skicka ut en arbetsmiljö- och trivselenkät till medarbetarna men vi hann inte med det och har därför valt att skjuta fram målet till år 2023. Samtliga sju bolag har beräknat sitt klimatavtryck för år 2022 enligt GHG-protokollet som omfattar kategorierna energi, resor och konsumtion. Även bolagens drivmedel för egna transporter är inräknade. Klimatavtrycket för hela koncernen uppgick till 314 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande:

RP Stockholm 65 726 kg CO2e
RP Södertälje 57 130 CO2e
RP Linköping 55 698 CO2e
RP Malmö 30 799 CO2e
RP Uppsala 19 506 CO2e
RP Göteborg 24 559 CO2e
RP Hudiksvall 60 256 CO2e

Det samlade klimatavtrycket blev 97 ton CO2e högre än föregående år (år 2021 uppgick det samlade klimatavtrycket till 217 ton CO2e). Ökningen beror dels på att vi inkluderat ännu ett bolag i beräkningen men också att vi ökat vår försäljning och därmed transporterat fler varor än tidigare. Under år 2022 har vi behövt hämta tillbaka ungefär hälften av alla hemma-kontor som vi kört ut under tidigare år på grund av pandemin.

Summering av vårt totalt avtryck:
2020 213 ton CO2e
2021 217 ton CO2e
2022 314 ton CO2e

Beräkningar har även gjorts för besparing av koldioxidutsläpp kopplat till respektive bolags försäljning. Beräkningen bygger på mängden CO2e som släpps ut för att producera nya kontorsmöbler. Eftersom RP förhindrar att kunderna köper nyproducerade möbler “sparar” vi samma mängd. Beräkningen baserar på en schablon utvecklad av IVL Cirkulära möbelflöden och tar hänsyn till sålda kontorsstolar, höj- och sänkbara skrivbord, soffor och fåtöljer samt konferensstolar. Den totala koldioxidbesparingen för dessa fyra produktkategorier uppgick till 2 085 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande:

RP Stockholm 781 860 kg CO2e
RP Södertälje 432 536 kg CO2e
RP Linköping 682 650 kg CO2e
RP Malmö 126 292 kg CO2e
RP Uppsala 122 242 kg CO2e
RP Göteborg 107 070 kg CO2e
RP Hudiksvall 108 152 kg CO2e

Den totala besparingen blev 472 ton CO2e högre än föregående år (år 2021 uppgick den totala besparingen till 1 889 ton CO2e). Ökningen beror på att vi dels inkluderat ytterligare två produktkategorier (soffor och fåtöljer samt konferensstolar), ännu ett bolag samt ökat vår försäljning.

Summering av vårt totalt miljöbesparing:
2020 1 460 ton CO2e
2021 1 889 ton CO2e
2022 2 361 ton CO2e

Slutligen har vi räknat ihop vårt totala klimatavtryck och vår totala miljöbesparing vilket visar vår totala miljövinning.

Summering av total miljövinning:
2020 1 247 ton CO2e
2021 1 672 ton CO2e
2022 2 047 ton CO2e

Sammanräkningen visar att RP med sin verksamhet under år 2022 hade en
miljövinning på 2047 ton CO2e! Det motsvarar 819 290 mil med bil vilket är 204 varv runt jorden eller hushållsel till 4549 svenska villor.

Intressentanalys

Det är viktigt att vi förstår hur vår omvärld ser ut och vilka våra intressenter är, både för vår affärsstrategi och vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar löpande med att undersöka vilka krav och förväntningar våra intressenter har på oss och hur vi påverkar dem. Vi har identifierat fyra intressentgrupper som är särskilt viktiga för oss – medarbetare, kunder, leverantörer och media.

År 2021 skickade vi ut en kundenkät för att ta reda på vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vårt hållbarhetsengagemang. Resultatet visade att 96 procent av de 34 företag som besvarade enkäten anser att det är viktigt att RP jobbar aktivt med hållbarhet och 69 procent vill ta del av RPs hållbarhetsarbete. Klimatförändringar, hållbar
konsumtion/produktion, anständiga arbetsvillkor och jämställdhet är särskilt viktiga frågor för intressentgruppen. År 2020 genomfördes en liknande enkät med RPs medarbetare. I tabellen nedan presenteras en sammanställning av intressentanalysen.

Väsentlighetsanalys

Vi vill bedriva verksamhet på ett sätt som maximerar vår positiva påverkan och minimerar vår negativa påverkan på samhälle och miljö. Med denna ambition har vi analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter
att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande områden (globala mål):

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8)
Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur (SDG 9)
Minskad ojämlikhet (SDG 10)
Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12)

Modellen visar hur vi prioriterar de globala målen i förhållande till varandra. Vi fokuserar i första hand på den inre cirkeln men vi vet att många av målen tangerar varandra och i mån av resurser bidrar vi gärna till fler av målen.

Social och ekonomisk hållbarhet 

Arbetsmiljö är en av de mest centrala frågorna i RPs hållbarhetsarbete. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi tror starkt på att
glada och motiverade medarbetare är en förutsättning för att kunna uppfylla vår verksamhets syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer, och på så sätt bidra till en hållbar framtid. För att vi ska kunna främja denna utveckling är det viktigt att våra kunder ser oss som en attraktiv aktör. Vi behöver en god ekonomi för att inte behöva tumma på kvalitet, design eller hållbarhet. En god ekonomi är också viktigt för att vi ska kunna expandera vår verksamhet och sprida vårt budskap till så många som möjligt. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet.

Ergonomi

Alla våra medarbetare har tillgång till de hjälpmedel som de behöver för att arbeta på ett ergonomiskt sätt. Vi för regelbundna diskussioner med medarbetarna om deras behov. Eventuella brister eller tillkortakommanden åtgärdas omgående. Alla medarbetare som jobbar på våra kontor har tillgång till höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiskt utformade arbetsstolar och de får välja fritt bland de kontorsmöbler som vi lagerhåller. 

Trivsel

RP vill vara en lyhörd arbetsgivare och vår ambition är att alla medarbetare ska må bra och känna sig sedda. För att alla ska känna sig inkluderade i planeringen av RPs framtid anordnas regelbundna personalmöten där medarbetare, chefer och ägare möts för att diskutera stora och små frågor. Vi arbetar ständigt med att utveckla en inkluderande mötesstruktur där alla medarbetare får komma till tals. En till två gånger per år hålls medarbetarsamtal med all personal. Både VD och personalansvarig deltar vid dessa samtal.
Vi arbetar aktivt för att främja god fysisk och psykisk hälsa genom att förhindra sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och drogmissbruk.
Alla medarbetare ges medarbetarförmåner i form av friskvårdsbidrag. Medarbetarna på RP Linköping erbjuds en timmes friskvårdstimme i veckan. Både RP Linköping och RP Södertälje erbjuder tillgång till gym i bolagens lokaler. RP Södertälje erbjuder tillgång till kiropraktor och RP Stockholm erbjuder tillgång till psykolog.

För att främja gemenskapen bland medarbetarna anordnar RP
både årliga konferenser för samtliga bolag och separata kick off:er. Hälsa och hållbarhet är teman som genomsyrar alla sammankomster. Vid sammankomster ges medarbetarna möjlighet att påverka måltid, dryck, aktivitet och övernattning. Sammankomsterna anpassas efter eventuella särskilda behov.

Gemensamma måltider främjas på alla bolag och det finns olika rutiner för att uppmärksamma varandra. RP Malmö har en stående punkt påvarje veckomöte där alla får nämna något de uppskattar med varandras arbete eller utförande under veckans gång. Varje år utser RP Stockholm Årets medarbetare.

Jämlikhet 

Vi värdesätter människors lika värde och det ligger därför i vårt intresse att samarbeta med aktörer som verkar för en inkluderande och rättvis arbetsmarknad. På flera orter har vi nära samarbete med kommuner och arbetsförmedling. RP Malmö och RP Linköping erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

Rekrytering genomförs huvudsakligen via Arbetsförmedlingen för att
nå ut till en bred målgrupp. CV:n, personliga brev och övriga bilagor bearbetas ur ett individperspektiv. RP anställer individer med engagemang, driv och vilja. RP ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla medarbetare, utan urskiljning eller diskriminering pågrund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Vi genomför en årlig lönekartläggning för att säkerställa rättvisa löner mellan könen. Lönerna baseras på vad individen tillför RP och huruvida denne är en bra lagspelare.

Då RP har medarbetare som utövar olika religioner är det viktigt att vi respekterar önskemål gällande ledighet under andra högtider än de som är utmärkta i den svenska kalendern. Ledighet beviljas efter dialog mellan medarbetaren och dennes närmaste chef. RP Linköping har anordnat möjligheten att be i en avskild del i gymmet.

Mångfald i styrelsen och bland ägarna

Recycling Partner RP AB ägs och styrs av två män som båda är operativt verksamma. Recycling Partner RP AB äger också dotterbolagen i Uppsala, Göteborg och Södertälje. I dessa bolag utgörs styrelsen av fyra respektive sex män. Recycling Partner RP AB äger 60 procent av dotterbolaget i Malmö och styrelsen utgörs av fyra män. Recycling Partner RP AB äger 51 procent av dotterbolagen i Linköping och Hudiksvall. I dessa bolag utgörs styrelsen av fem män respektive tre män och en kvinna.

Visionen är att lyfta arbetet i styrelserna till en nivådär externa ledamöter väljs in baserat på kompetens och erfarenhet. Det vore då naturligt att tillsätta styrelser med relevanta meriter och en större bredd kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Kompetensutveckling 

Vi vill ge våra medarbetare möjligheten att utvecklas på ett individuellt plan och tillsammans med RP. Behov och intresse för kompetensutveckling fångas upp vid medarbetarsamtal. Samtliga medarbetare ingår i utbildningsplanen för kompetensutveckling och även nyanställda kartläggs för att dokumentera framtida behov. Det är viktigt att våra medarbetare har den kompetens och de verktyg som krävs för att varje kunduppdrag ska kunna genomföras med högsta professionalism och på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Vi genomför undersökningar av kundnöjdhet i samband med våra leveranser. Vidare följer alla säljare upp leverans och montering i samband med fakturering då varje kund får en återkoppling.

Säkerhet 

Fem av bolagen i RP-koncernen är certifierade enligt ISO 9001 som kräver
vissa säkerhetsrutiner. Årliga planer för skyddsronder och fokusområden finns framtagna av utsedda skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på de respektive
bolagen. Månatliga skyddsronder genomförs med olika fokus varje gång. Vi kontrollerar brandrutiner och nödutgångar samt att all utrustning underhålls och hanteras på ett säkert sätt och att undermåligt material och utrustning inte används. Under 2021 genomförde RP Södertälje en brandutbildning med tillhörande släckövning. RP Malmö planerar att genomföra en liknande utbildning under år 2023. På samtliga bolag genomförs kontinuerliga utbildningar inom hjärt-lungräddning, med 1-2 års intervall. På RP Stockholm och Södertälje genomfördes utbildningen under hösten 2022. På RP Stockholm finns en hjärtstartare.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har en arbetspolicy som är framtagen av styrelsen. Varje medarbetare får ta del av policyn vid anställning och vid medarbetarsamtal. Arbetsmiljöpolicyn finns på vårt interna nätverket och i de digitala forum som samtliga medarbetare har tillgång till.

Miljömässig hållbarhet 

Produktion, innovation och konsumtion är viktiga aspekter i RPs hållbarhetsarbete då de utgör vår påverkan på miljön. Vi har en cirkulär affärsmodell som börjar med att vi köper in begagnade möbler som vi reparerar, designar om och säljer eller hyr ut till företag. När vi ger nytt liv åt uttjänta produkter förhindrar vi att de hamnar på soptippen samtidigt som vi spar på de resurser som hade gått åt att producera nya. Detta är kärnan i RPs affärsmodell som bidrar direkt till hållbar utveckling. Våra utmaningar ligger i att säkerställa hållbarhet i vår produktion och i våra leveranser där innovation är en förutsättning. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Produktion och innovation

Vi köper in uttjänta möbler från företag som vill uppdatera sin kontorsinredning. Processen att rekonstruera möblerna kan vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall behöver vi köpa in reservdelar och komponenter för att återge möblernas funktion. Då handlar vi av ISO-certifierade leverantörer. I produktionen är vi noggranna med att avfallssortera trä, wellpapp, brännbart, metall, elektronik, kablage, ljuskällor, batterier och glas. Vi har nära samarbeten med de leverantörer som sköter avfallshämtningen och vi för en kontinuerlig dialog om möjliga förbättringar. RP i Hudiksvall startade verksamheten under år 2021 och planerar under år 2023 att anordna en avfallsutbildning för medarbetarna. Våra transporter och leveranser av möbler sker med fordon som drivs på HVO100, vilket vi bedömer är det bästa alternativet i nuläget. Vi följer utvecklingen för mer miljövänliga transporter då vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan. Under år 2023 kommer vi testa hur det fungerar med elbil på RP Stockholm för att därefter utvärdera om det är ett alternativ för fler bolag i koncernen. Alla våra montörer och de som levererar produkter till kund får en genomgång i ECO-driving.

Effektiv resursanvändning, logistik och innovation är förutsättningar för att produktionskedjan ska fungera och uppfylla vårt syfte – att minska slöseri. Det är också förutsättningar för att vi ska lyckas leva upp till våra kunders förväntningar i fråga om utbud, kvalitet, design, hållbarhet och tillgänglighet. Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera våra informationsflöden och hitta digitala verktyg som förbättrar vår logistik och vårt utbud.

RP förlänger livslängden på kontorsmöbler. När kunderna köper
våra möbler framför nyproducerade spar vi på jordens resurser och undviker utsläpp av växthusgaser. Vi beräknar årligen hur mycket utsläpp vi sparar genom vår försäljning av begagnade kontorsstolar och skrivbord. Den totala besparingen kallar vi miljövinning. Under 2021 tog vi fram en gemensam rutin för att kommunicera miljövinningen till våra kunder och på så sätt motivera dem att fortsätta göra hållbara val. Rutinen resulterade i ett diplom som visar kundens bidrag till vår totala miljövinning. Under 2022 påbörjade vi arbetet med att implementera rutinen, ett arbete som kommer fortgå under 2023. Vi behöver sprida vår kunskap så att fler företag förstår kontorsmöblers påverkan och vilka möjligheter som finns på området.

Eftersom vi köper in begagnade möbler är det inte alltid möjligt
för oss att identifiera möblernas ursprung i fråga om material och säker användning. Däremot märker vi alla produkter med en garantilapp som ger information om vem som sålt, funktionstestat, rekonditionerat, levererat och monterat produkten hos kund. Det skapar en säkerhet och spårbarhet kring produktens hantering hos RP.

Konsumtion

Hållbarhet genomsyrar alla våra val både i och utanför vår produktion. Vi har många och stora lokaler som medför en hög energiförbrukning. Vi genomför regelbundna energideklarationer för att mäta och minska energianvändningen. Under år 2020 började vi byta ut vår belysning till LED och på RP Stockholm, Södertälje, Linköping och Malmö är det klart. Arbetet återstår i Göteborg, Uppsala och Hudiksvall. Vidare finns det olika rutiner för nedsläckning och avstängning av elektronisk utrustning på de olika bolagen. Vi eftersträvar digitala processer för reklam och fakturering i största möjliga mån.

Vi har en inköpspolicy för produkter som inte rör vår produktion. Policyn är ett krav enligt ISO och den avser inköp av kontors- och förbrukningsmaterial. Vi väljer produkter med välkända miljömärkningar i största möjliga mål. Vi anlitar städbolag som arbetar enligt Nordisk städkvalitet och är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

RP uppmuntrar alla medarbetare att ta sig till, inom och från jobbet på ett hållbart sätt. På de flesta av bolagen tillhandahålls cykelparkering
och utlåning av cyklar. Vi uppmuntrar samåkning och i de få fall då taxi bokas väljer vi miljötaxi. Alla tjänstebilar som finns på RP är klassade som miljöbilar, antingen el eller elhybrid. På RP Linköping finns sex stycken laddboxar installerade på personalparkeringen.

Uppförandekod för leverantörer 

RP ställer samma höga krav på underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. När vi bedömer och väljer ut underentreprenörer och samarbetspartners är förmågan att leva upp till kraven i uppförandekoden ett viktigt urvalskriterium. Varje leverantör får årligen fylla i en deklaration kring hur de arbetar ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att alla leverantörer ska erbjuda miljömässigt och etiskt certifierade produkter och tjänster. Anmälan om beteenden som avviker från uppförandekoden ska lämnas till närmaste chef inom RP. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Under år 2021-2022 har inga anmälningar inkommit.

Mål för 2023

Vårt hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt arbete och vi strävar efter att ständigt vidga vårt ansvarstagande både på ett socialt och miljömässigt plan. Vi har satt följande mål för vårt hållbarhetsarbete under år 2023.

Kommunicera miljövinningen

Under år 2021 tog vi fram en gemensam rutin för att kommunicera den miljövinning som våra kunder bidrar till när de väljer RP framför en leverantör av nya kontorsmöbler. Målet för år 2022 var att implementera rutinen men vi nådde inte upp till målet vi satte om att dela upp 42st diplom till våra kunder och därför kommer detta arbete fortgå under 2023. Varje bolag har fått ett eget mål för hur många kommunikationsinsatser som ska göras, målen är satta utifrån bolagens omsättning.

Undersöka arbetsmiljö och trivsel

Under år 2022 planerade vi att stärka vårt sociala hållbarhetsarbete och undersöka hur våra medarbetare upplever arbetsmiljön och trivseln på RP.
Tyvärr hann vi inte genomföra undersökningen under året och vi planerar därför att göra den under 2023 istället. Undersökningen ska ge oss förståelse för eventuella brister som behöver åtgärdas samt mätetal för att kunna följa utvecklingen inom vårt sociala hållbarhetsarbete.

Gemensamt hållbarhetsarbete

Under år 2022 planerade vi att fortsätta projektet som syftar till
att upprätthålla ett gemensamt hållbarhetsarbete för koncernens bolag. Fokus har under året legat på att implementera arbetet vi gjort under 2020-2021 men på grund av förändringar inom hållbarhetsgruppen har vi inte haft några gemensamma workshops som planerat. En ny hållbarhetsgrupp är tillsatt och under 2023 planerar vi att återuppta de gemensamma träffarna. 

Mänskliga rättigheter

Att stödja och respektera FNs principer för mänskliga rättigheter är en självklarhet för RP och vi uppmanar alla aktörer i vår omgivning att göra detsamma. Det innebär att vi inte tolererar någon form av trakasserier eller diskriminering. RP garanterar rättvisa anställningsvillkor och lika rättigheter för alla medarbetare. RP accepterar ingen form av ofrivilligt arbete eller barnarbete i anslutning till vår verksamhet. Vi verkar för att arbetstider och arbetsförhållanden hos aktörer i vår omgivning överensstämmer med lagstadgade krav. Aktörernas medarbetare ska behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av något slag. RP köper inte produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker affärer med företag som bryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete.

Antikorruption

RP ska bedriva verksamheten med iakttagande av god affärssed. RP accepterar ingen form av givande eller tagande av muta. Det innebär att vi inte erbjuder, utlovar eller kräver mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut. RP ska fullständigt följa de kartell- och konkurrenslagar som gäller. Vidare ska RP ha en korrekt bokföring och inte medverka till skatte- eller miljöbrott. Under åren 2021-2022 har inga rapporterade fall av oegentligheter uppkommit.

Samhällsengagemang

RP verkar på flera orter runt om i Sverige och det finns ett intresse
av att bistå respektive lokalsamhälle med stöd av olika slag. RP bidrar genom sponsring, utlåning av kontorsmöbler och genom att erbjuda extraarbete till idrottsutövare. RP Södertälje har under de senaste åren ökat engagemanget i närområdet. De har ett nära samarbete med flertalet idrottsföreningar, bland annat SSK, SSK damlag, Huddinge Hockey och Onyx. RP Linköping har sedan år 2014 engagerat sig i lokala idrottsföreningar, bland annat Motala AIF, Örtomta GOIS, Sturefors IF, NKIK Handboll och Linköping Scorpions. RP Linköping har under året även bistått med finansiellt bidrag till Naturskyddsföreningen och Blågula bilen.

Laghänvisning

Detta är RP-koncernens tredje gemensamma hållbarhetsredovisning som bygger på separata hållbarhetsrapporter från respektive bolag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i linje med de krav som anges i 6 kap Årsredovisningslagen. RP-koncernen omfattas inte av rapporteringskravet utan detta är en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning.

 

Index

Styrning och policys

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Väsentlighetsanalys

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Upplysningar om miljö 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om social hållbarhet

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om motverkande av korruption

Avsnitt Antikorruption

Resultatindikationer

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Risker och riskhantering

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisningen är granskad och godkänd av Elias Haraldsson, auktoriserad revisor MOORE Allegretto AB.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen som PDF
15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856