Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Hållbarhetsredovisning 2021

Verksamhet och affärsmodell

RP startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer. 

Vi erbjuder hållbara helhetslösningar för kontorsinredning. Affärsidén är att omfördela inventarier i syfte att gynna uppdragsgivarens ekonomi och vår miljö. Vi kallar det – ”miljövinning”. 

RP-koncernen har 82 medarbetare och finns på nio platser runt om i Sverige, mellan Uppsala och Malmö. Koncernen består av sju aktiebolag. 

 • Recycling Partner RP AB
 • Recycling Partner i Södertälje AB
 • Recycling Partner RP i Linköping AB
 • Recycling Partner RP i Malmö AB
 • Recycling Partner RP i Uppsala AB
 • Recycling Partner RP i Göteborg AB 
 • Recycling Partner RP i Hudiksvall AB

RP riktar sig till företag samt till kommuner och statlig verksamhet. 

Vår affärsmodell är cirkulär. Vi köper in uttjänta möbler som vi rustar upp och designar om så att de kan hyras ut eller säljas vidare. Vi säljer enbart möbler av hög kvalitet och vi lämnar en garanti på varje såld produkt. Möbler som inte uppfyller våra kunders önskemål skänks till välgörenhetsorganisationer eller andra aktörer vars kunder har lägre kvalitetskrav. Med denna strategi förhindrar vi att nya möbler produceras.

Värdegrund 

RP står för hållbarhet, kvalitet och design och vi vill uppfattas som en stark och trovärdig partner. Därför är det av största vikt att vi lever som vi lär och låter våra kärnvärden genomsyra alla beslut. Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare att verka för en hållbar utveckling och framtid. 

VD har ordet 

2021 var ännu ett händelserikt och utmanande år. Pandemin fortsatte att påverka samhället i stor utsträckning och prövade både människor och företag på många plan. RP lyckades detta till trots slå både budget- och resultatmål, vi gjorde det bästa år hittills i vår snart 20-åriga historia. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på ett föredömligt sätt bidragit till att gör detta möjligt.

Hållbarhet

Arbetet för klimat och miljö står på förekommen anledning högt på agendan. Som företag arbetar vi vidare mot vår vision; En värld där det är självklart för företag och organisationer att återanvända kontorsinredning. Resultatet i årets hållbarhetsrapport visar än en gång att vi är en viktig del i världens strävan att bli koldioxidneutrala. 2021 levererade RP en positiv miljöpåverkan på totalt 1 671 696 Kg CO₂eq . Vi har alltså inte minskat vår negativa miljöpåverkan utan ökat vår positiva jämfört med föregående år.

Medarbetare, kunder och leverantörer har varit delaktiga och kan alla vara stolta över det vi tillsammans har åstadkommit. Under året har vi deltagit och fått tilldelning i ett antal offentliga upphandlingar som syftar till Cirkulära Möbelflöden, de två mest omfattande är ADDA och Kammarkollegiet. Dessa två mycket betydelsefulla aktörer inom offentliga inköp har nu möjliggjort för regioner, kommuner och statlig förvaltning att på ett hållbart sätt vara varsamma med skattemedel. Innovationskraften inom företaget har lett till att allt större andel av de möbler vi omhändertar återanvänds. Reparation, upcycling och redesign står för en del men den allra största delen hittar fram till en ny användare efter rekonditionering och service. Minsta möjliga tillskott av material och så liten förändring av varje möbel som möjligt ger bästa miljöeffekt.

Tillskott i RP-gruppen

RP finns nu representerade med kontor och lager på sju orter i Sverige från Hudiksvall i norr till Malmö i söder. Detta medför för oss en möjlighet att verka nära våra kunder och ge en bra service, det gör även att vi kan sätta en möbel på rätt geografiska marknad och genom det öka möjligheten att den återanvänds.

En inblick i det nya året

Pandemin börjar äntligen ge med sig världen över, vaccinationer har rullat ut och antalet kritiskt drabbade fortsätter minska. När Ryssland den 24 februari ökade aggressionen mot Ukraina till fullskaligt krig förändrades vår omvärld än en gång. På RP arbetar vi för öppenhet, förståelse och mångfald – allt det den Ryska regimen vill slå sönder. Som företag har vi ett ansvar att verka för våra medarbetare och samhället vi är en del av. Varje dag lär vi oss något nytt. Vi kämpar outtröttligt vidare för att skapa en gedigen förståelse för vikten av hållbarhetsarbete på alla plan i hela samhället. En stilla förhoppning är att de kriser vi går igenom kan få oss att närma oss varandra och leda till en större förståelse över tiden.

Andreas Andersson
VD, Recycling Partner RP AB

Vårt hållbarhetsarbete

Positiv påverkan på samhälle och miljö

RP förlänger livslängden på kontorsinredning genom återanvändning, upcycling och omfördelning. Därigenom spar vi på jordens resurser och reducerar utsläpp av växthusgaser. Vi främjar en ökad återvinningsgrad, reducerar avfall och nykonsumtion. Vi erbjuder hållbara helhetslösningar vilket kan innebär att möbler rustas upp eller designas om för att kunna återanvändas. Våra kunders befintliga möbler kan också kompletteras med hållbar inredning, antingen genom ett köp eller en hyreslösning.

Negativ påverkan på samhälle och miljö

Företag konsumerar varor i allt högre takt samtidigt som det finns en tydlig förväntan på tillgänglighet och snabba leveranser. För att tillgodose våra kunders förväntningar krävs lagerhållning och effektiv logistik vilket kräver resurser som tär på vår miljö. 

Transporter av inredning innebär en miljöbelastning som är oundviklig då våra produkter på ett eller annat sätt måste levereras, till oss i första hand och därefter till våra kunder. För att minska belastningen drivs våra fordon på HVO100 och vi följer nogrannt utvecklingen för mindre miljöbelastande fordon. Vår omsättning har ökat under de senaste åren vilket har krävt fler transporter och därmed även ökade koldioxidutsläpp. Via våra etablerade mätningar ser vi dock att effektiviteten i våra leveranser ökar samtidigt som koldioxidekvivalenten (CO2e) per kilometer minskar.

För att återanvänd inredning skall kunna konkurrera med billig och snabbtillgänglig inredning måste vi skapa smarta informationsflöden och digitala verktyg som förbättrar logistik och utbud. Internt är det viktigt att vi upprätthåller kulturen och stoltheten kring RPs syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer.

Risker

Våra kunder väljer RP med en vilja att bidra till en hållbar utvekling. Om vi inte arbetar med hållbarhet i allmänhet och våra väsetnlighetsområden i synnerhet riskerar vi att förlora våra kunder. RP riskerar även att förlora befintliga medarbetare som vill arbeta på ett företag som prioriterar hållbarhetsfrågor. Om vi inte lever upp till vår hållbarhetsprofil kommer vårt rykte sannolikt ta skada vilket kommer ge en negativa effekter i flera led. 

Under åren 2020-2021 har pandemin utsatt vår verksamhet för ordentliga prövningar. För att kunna leverera våra tjänster måste vi ha friska medarbetare som befinner sig på arbetsplatsen. Vi ser pandemier som en fortsatt risk för vår verksamhet och något som vi måste rusta oss för. Under dessa två år har vi arbetat fram tydliga rutiner för att förebygga sjukdom då vi blir väldigt sårbara om många av våra medarbetare skulle insjukna samtidigt. Pandemin har även förändrat våra kunders arbetsplatser. Tidigare var normen att alla medarbetare arbetade från kontoren men vi ser nu en trend i att allt fler företag erbjuder flexibla lösningar med både distans- och kontorsarbete. Det skulle kunna innebära att våra kunder inte längre behöver lika stora kontor och därmed inte lika många kontorsmöbler och inredningslösningar. Dock är företagen fortsatt ansvariga för att deras medarbetare har en god arbetsmiljö oavsett om de arbetar hemifrån eller på kontoren. Vi har därför även börjat erbjuda uthyrning av kontorsmöbler till hemma-kontoren och vår förhoppning är att vi snarare kommer förse våra kunder med dubbla uppsättningar än att våra försäljningsvolymer kommer minska.

En annan identifierad risk är den allmänna uppfattningen om att begagnade kontorsmöbler inte har samma kvalitet som nyproducerade. Det är en missuppfattning som vi behöver hantera för att kunna motivera ett mer hållbart köpbeteende. Vi erbjuder enbart möbler av hög kvalitet från välkända märken med tre års garanti. När vi rustar upp begagnade möbler behöver vi ibland köpa in reservdelar och nya textilier. Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer men det finns alltid en risk att de inte lever upp till kraven fullt ut.

För att leverera kontorsmöbler till våra kunder är vi beroende av våra lastbilar som drivs av HVO100. Kostnaden för HVO100 är idag högre än för de fossila drivmedlen och risken finns att priset fortsätter höjas i takt med att efterfrågan ökar. Vi behöver noggrant följa utvecklingen för mindre miljöbelastande fordon och drivmedel och utvärdera våra leveransmetoder.

Under de senaste åren har vi haft perioder av extrem nederbörd, kyla och värmeböljor. Vi behöver se över våra lokaler för att säkerställa att de är rustade för att möta effekterna av de konstaterade klimatförändringarna som vi står inför. Annars finns risken att vi drar på oss stora kostnader förenade med skadade produkter och försenade leveranser

Certifieringar och policys 

RP Stockholm, RP Södertälje, RP Linköping, RP Malmö och RP Uppsala är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vårt krav är att koncernens samtliga bolag ska certifieras inom dessa standarder. RP Göteborg kommer påbörja certifieringsarbetet under år 2022. För RP Hudiksvall som är ett nyetablerat dotterbolag är tidsfristen att inom två certifiera sig.

Vi har gemensamma policys inom koncernen som respektive bolag ansvarar för att implementera och efterleva. Följande policys finns publicerade på vår webbsida www.rp.se

 • Kvalitetspolicy 
 • Miljöpolicy 
 • Uppförandekod
 • Integritetspolicy 

Ansvarsfördelning

På respektive bolag finns en utsedd ansvarig för hållbarhetsarbetet och efterlevnaden av ISO-standarder.

RP Stockholm
John Hultberg

RP Södertälje
John Hultberg

RP Linköping
David Magnusson

RP Malmö
Madeleine Ermestål

RP Uppsala
Johnny Wallén

Andreas Grengman

RP Göteborg
Andreas Grengman

Under år 2022 kommer en hållbarhetsansvarig utses på det nyetablerade bolaget Recycling Partner RP i Hudiksvall AB.

Året som gått

Under år 2021 har vi fortsatt det projekt som inleddes år 2020 och som syftade till att utveckla ett gemensamt hållbarhetsarbete för hela koncernen. Projektet har fortsatt letts av PURE ACT som anordnat tre webinar där representanter från sex av de sju bolagen medverkat. Under webinaren diskuterades gemensamma långsiktiga mål för koncernen, möjligheter att kommunicera den miljövinning som våra kunder gör när de väljer RP framför en leverantör som producerar nya kontorsmöbler samt rapporteringsrutiner. PURE ACT har även anordnat individuella avstämningar med respektive hållbarhetsansvarig för att diskutera relevanta mål och aktiviteter för varje enskilt bolag. Projektet har varit mycket givande och vi är stolta över samverkan mellan bolagen som gett struktur, inspiration och motivation till vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Under året har alla våra medarbetare fått genomföra en interaktiv e-learningkurs i hållbarhet för att få förståelse för vilka utmaningar vi står inför samt hur de som privatpersoner kan sänka sina klimatavtryck. Vi har även gått igenom samtliga policys för att kontrollera att de är uppdaterade och efterlevs av alla medarbetare.

Sex av de sju bolagen har beräknat sitt klimatavtryck för år 2021 enligt GHG-protokollet som omfattar kategorierna kontor, resor och inköp. Även bolagens drivmedel för egna transporter är inräknade. Klimatavtrycket för hela koncernen uppgick till 217 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande:

 • RP Stockholm 63 496 kg CO2e
 • RP Södertälje 76 960 kg CO2e
 • RP Linköping 43 483 kg CO2e
 • RP Malmö 8 682 kg CO2e
 • RP Uppsala 13 119 kg CO2e
 • RP Göteborg 11 646 kg CO2e

Det samlade klimatavtrycket blev 4 ton CO2e högre än föregående år (år 2020 uppgick det samlade klimatavtrycket till 213 ton CO2e). Ökningen beror på att vi ökat vår försäljning och därmed transporterat fler varor än tidigare. Eftersom att många har arbetat hemifrån under den pågående pandemin har vi dessutom levererat produkter till fler adresser.

Beräkningar har även gjorts för besparing av koldioxidutsläpp kopplat till respektive bolags försäljning. Beräkningen bygger mängden CO2e som släpps ut för att producera nya kontorsmöbler. Eftersom RP förhindrar att kunderna köper nyproducerade möbler “sparar” vi samma mängd. Beräkningen baserar på en schablon utvecklad av IVL Cirkulära möbelflöden och tar hänsyn till sålda kontorsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord. Den totala koldioxidbesparingen för dessa två produktkategorier uppgick till 1 889 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande:

 • RP Stockholm 803 161 kg CO2
 • RP Södertälje 336 240 kg CO2e
 • RP Linköping 463 816 kg CO2e
 • RP Malmö 157 071 kg CO2e
 • RP Uppsala 55 500 kg CO2e
 • RP Göteborg 43 294 kg CO2e

Den totala besparingen blev 429 ton CO2e högre än föregående år.

Ökningen beror på att ännu fler kunders behov av kontorsinredning har kunnat lösas genom återanvändning istället för nyproduktion. Ökad försäljning för RP har alltså inneburit en positiv klimatpåverkan!

Under den pågående pandemin har också många av våra kunder beställt kontorsmöbler till sina anställdas hemma-kontor.

Sammanräkningen visar att RP med sin verksamhet under år 2021 hade en miljövinning på 1 672 ton CO2e! Det motsvarar 668 800 mil med bil. Det är 167 varv runt jorden.

Intressentanalys

Det är viktigt att vi förstår hur vår omvärld ser ut och vilka våra intressenter är, både för vår affärsstrategi och vårt hållbarhetsarbete. Under året har vi påbörjat ett arbete med att uppdatera vår intressentanalys med syftet att identifiera vilka krav och förväntningar våra intressenter har på oss och hur vi påverkar dem. Vi har identifierat fyra intressentgrupper som är särskilt viktiga för oss – medarbetare, kunder, leverantörer och media. 

Under våren skickade vi ut en kundenkät för att ta reda på vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vårt hållbarhetsengagemang. Resultatet visade att 96 procent av de 34 företag som besvarade enkäten anser att det är viktigt att RP jobbar aktivt med hållbarhet och 69 procent vill ta del av RPs hållbarhetsarbete. Klimatförändringar, hållbar konsumtion/produktion, anständiga arbetsvillkor och jämställdhet är särskilt viktiga frågor för intressentgruppen. År 2020 genomfördes en liknande enkät med RPs medarbetare.

Väsentlighetsanalys

Vi vill bedriva verksamhet på ett sätt som maximerar vår positiva påverkan och minimerar vår negativa påverkan på samhälle och miljö. Med denna ambition har vi analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande områden (globala mål):

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur (mål 9)
 • Minskad ojämlikhet (mål 10)
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

Modellen visar hur vi prioriterar de globala målen i förhållande till varandra. Vi fokuserar i första hand på den inre cirkeln men vi vet att många av målen tangerar varandra och i mån av resurser bidrar vi gärna till fler av målen.

Social och ekonomisk hållbarhet 

Arbetsmiljö är en av de mest centrala frågorna i RPs hållbarhetsarbete. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi tror starkt på att glada och motiverade medarbetare är en förutsättning för att kunna uppfylla vår verksamhets syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer, och på så sätt bidra till en hållbar framtid. För att vi ska kunna främja denna utveckling är det viktigt att våra kunder ser oss som en attraktiv aktör. Vi behöver en god ekonomi för att inte behöva tumma på kvalitet, design eller hållbarhet. En god ekonomi är också viktigt för att vi ska kunna expandera vår verksamhet och sprida vårt budskap till så många som möjligt. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet.

Ergonomi

Alla våra medarbetare har tillgång till de hjälpmedel som de behöver för att arbeta på ett ergonomiskt sätt. Vi för regelbundna diskussioner med medarbetarna om deras behov. Eventuella brister eller tillkortakommanden åtgärdas omgående. Alla medarbetare som jobbar på våra kontor har tillgång till höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiskt utformade arbetsstolar och de får välja fritt bland de kontorsmöbler som vi lagerhåller. 

Trivsel

RP vill vara en lyhörd arbetsgivare och vår ambition är att alla medarbetare ska må bra och känna sig sedda. För att alla ska känna sig inkluderade i planeringen av RPs framtid anordnas regelbundna personalmöten där medarbetare, chefer och ägare möts för att diskutera stora och små frågor. Vi arbetar ständigt med att utveckla en inkluderande mötesstruktur där alla medarbetare får komma till tals. På RP Södertälje pågår ett projekt där möteshållare och protokollförare varieras för att alla ska få chans att lyfta de frågor som de anser är viktiga. Projektet har genererat inspirerande samtal och mer engagerade medarbetare. En till två gånger per år hålls medarbetarsamtal med all personal. Både VD och personalansvarig delaktiga i dessa samtal. 

Vi arbetar aktivt för att främja god fysisk och psykisk hälsa genom att förebygga sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och missbruk. Alla medarbetare ges medarbetarförmåner i form av friskvårdsbidrag. Medarbetarna på RP Linköping erbjuds en friskvårdstimme varje fredag och både RP Linköping och RP Södertälje erbjuder tillgång till gym i bolagens lokaler. RP Södertälje erbjuder tillgång till en kiropraktor och RP Stockholm erbjuder tillgång till en psykolog. På RP Stockholm har medarbetarna gått en utbildning i psykisk (o)hälsa. 

För att främja gemenskapen bland medarbetarna anordnar RP både årliga konferenser för samtliga bolag och separata kick off:er. Hälsa och hållbarhet är teman som genomsyrar alla sammankomster. Vid sammankomster ges medarbetarna möjlighet att påverka måltid, dryck, aktivitet och övernattning. Sammankomsterna anpassas efter eventuella särskilda behov.

Gemensamma måltider främjas på alla bolag och det finns olika rutiner för uppmärksammande av varandra. På RP Malmö har de en stående punkt på varje veckomöte där alla får nämna något de uppskattar med varandras arbete eller utförande under veckans gång. Varje år utser RP Stockholm Årets medarbetare. 

Jämlikhet 

Vi värdesätter människors lika värde och det ligger därför i vårt intresse att samarbeta med aktörer som verkar för en inkluderande och rättvis arbetsmarknad. På flera orter har vi nära samarbete med kommuner och arbetsförmedling. RP Malmö och RP Linköping erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

Rekrytering genomförs huvudsakligen via Arbetsförmedlingen för att nå ut till en bred målgrupp. CV:n, personliga brev, bilder och övriga bilagor bearbetas ur ett individperspektiv. RP anställer individer med engagemang, driv och vilja. RP ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla medarbetare, utan urskiljning eller diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Vi genomför årlig lönekartläggning för att säkerställa rättvisa löner mellan könen. Löner baseras på vad individen tillför RP och huruvida denne är en bra lagspelare. 

Då RP har medarbetare som utövar olika religioner är det viktigt att vi respekterar önskemål gällande ledighet under andra högtider än de som är utmärkta i den svenska kalendern. Ledighet beviljas efter dialog mellan medarbetaren och dennes närmaste chef. RP Linköping har anordnat möjligheten att be i en avskild del i gymmet. 

Mångfald i styrelsen 

Recycling Partner RP AB ägs och styrs av två män som båda är operativt verksamma. Recycling Partner RP AB äger också dotterbolagen i Södertälje, Uppsala och Göteborg. I dessa bolag utgörs styrelsen av två, tre respektive fem män. Recycling Partner RP AB äger 60 procent av dotterbolaget i Malmö och styrelsen utgörs där av tre män. Recycling Partner RP AB äger 51 procent av dotterbolagen i Linköping och Hudiksvall. I dessa bolag utgörs styrelsen av fyra män respektive tre män och en kvinna.

Visionen är att lyfta arbetet i styrelserna till en nivå där externa ledamöter väljs in baserat på kompetens och erfarenhet. Det vore då naturligt att tillsätta styrelser med relevanta meriter och en större bredd kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Kompetensutveckling 

Vi vill ge våra medarbetare möjligheten att utvecklas på ett individuellt plan och tillsammans med RP. Behov och intresse för kompetensutveckling fångas upp vid medarbetarsamtal. Samtliga medarbetare ingår i utbildningsplanen för kompetensutveckling och även nyanställda kartläggs för att dokumentera framtida behov. Det är viktigt att våra medarbetare har den kompetens och de verktyg som krävs för att varje kunduppdrag ska kunna genomföras med högsta professionalism och på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Vi genomför undersökningar av kundnöjdhet i samband med våra leveranser. Vidare följer alla säljare upp leverans och montering i samband med fakturering då varje kund får en återkoppling.

Säkerhet 

Fem av bolagen i RP-koncernen är certifierade enligt ISO 9001 som kräver vissa säkerhetsrutiner. Årliga planer för skyddsronder och fokusområden finns framtagna av utsedda skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på de respektive bolagen. Månatliga skyddsronder genomförs med olika fokus varje gång. Vi kontrollerar brandrutiner och nödutgångar samt att all utrustning underhålls och hanteras på ett säkert sätt och att undermåligt material och utrustning inte används. RP Södertälje har under året genomfört en brandutbildning med tillhörande släckövning. RP Malmö planerar att genomföra en liknande utbildning under år 2022. På samtliga bolag genomförs kontinuerliga utbildningar inom hjärt- och lungräddning, med 1-2 års intervall. På RP Stockholm finns en hjärtstartare och RP Malmö planerar att installera en under år 2022.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har en arbetspolicy som är framtagen av styrelsen. Varje medarbetare får ta del av policyn vid anställning och vid medarbetarsamtal. Arbetsmiljöpolicyn finns på vårt interna nätverket och i de digitala forum som samtliga medarbetare har tillgång till.

Miljömässig hållbarhet 

Produktion, innovation och konsumtion är viktiga aspekter i RPs hållbarhetsarbete då de utgör vår påverkan på miljön. Vi har en cirkulär affärsmodell som börjar med att vi köper in begagnade möbler som vi reparerar, designar om och säljer eller hyr ut till företag. När vi ger nytt liv åt uttjänta produkter förhindrar vi att de hamnar på soptippen samtidigt som vi spar på de resurser som hade gått åt att producera nya. Detta är kärnan i RPs affärsmodell som bidrar direkt till hållbar utveckling. Våra utmaningar ligger i att säkerställa hållbarhet i vår produktion och i våra leveranser där innovation är en förutsättning. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Produktion och innovation

Vi köper in möbler från företag som vill uppdatera sin kontorsinredning. Processen att sedan rekonstruera möblerna kan vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall behöver vi köpa in reservdelar och komponenter för att återge möblernas funktion. Då handlar vi av ISO-certifierade leverantörer. I produktionen är vi är noggranna med att avfallssortera trä, wellpapp, brännbart, metall, elektronik, kablage, ljuskällor, batterier och glas. Vi har nära samarbeten med de leverantörer som sköter avfallshämtningen och vi för en kontinuerlig dialog om möjliga förbättringar. Våra transporter och leveranser av möbler sker med fordon där flertalet drivs på HVO100, vilket vi bedömer är det bästa alternativet i nuläget. Vi följer utvecklingen för mer miljövänliga transporter då vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan. Alla våra montörer och de som levererar produkter till kund får en genomgång i ECO-driving. 

Effektiv resursanvändning, logistik och innovation är förutsättningar för att produktionskedjan ska fungera och uppfylla vårt syfte – att minska slöseri. Det är också förutsättningar för att vi ska lyckas leva upp till våra kunders förväntningar i fråga om utbud, kvalitet, design, hållbarhet och tillgänglighet. Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera våra informationsflöden och hitta digitala verktyg som förbättrar vår logistik och vårt utbud. 

RP förlänger livslängden på kontorsmöbler. När kunderna köper våra möbler framför nyproducerade spar vi på jordens resurser och undviker utsläpp av växthusgaser. Vi beräknar årligen hur mycket utsläpp vi sparar genom vår försäljning av begagnade kontorsstolar och skrivbord. Den totala besparingen kallar vi miljövinning. Under året har vi tagit fram en gemensam rutin för att kommunicera miljövinningen till våra kunder för att motivera dem att fortsätta göra hållbara val. Vi har tagit fram mallar som visar kundens bidrag till vår totala miljövinning. Vi behöver sprida denna kunskap brett så att företag förstår kontorsmöblers påverkan och vilka möjligheter som finns på detta område.

Eftersom vi köper in begagnade möbler är det inte alltid möjligt för oss att identifiera möblernas ursprung i fråga om material och säker användning. Däremot märker vi alla produkter med en garantilapp som ger information om vem som sålt, funktionstestat, rekonditionerat, levererat och monterat produkten hos kund. Det skapar en säkerhet och en spårbarhet kring produktens hantering hos RP.

Konsumtion

Hållbarhet genomsyrar alla våra val både i och utanför vår produktion. Vi har många och stora lokaler som medför en hög energiförbrukning. Vi genomför regelbundna energideklarationer för att mäta och minska energianvändningen. Under 2020 har vi börjat byta ut vår belysning till LED, ett arbete som kommer fortsätta under kommande år. Det finns olika rutiner för nedsläckning och avstängning av elektronisk utrustning på de olika bolagen. Vi eftersträvar digitala processer för reklam och fakturering i största möjliga mån. 

Vi har en inköpspolicy för produkter som inte rör vår produktion. Policyn är ett krav enligt ISO och den avser inköp av kontors- och förbrukningsmaterial. Vi väljer produkter med välkända miljömärkningar i största möjliga mål. Vi anlitar städbolag som arbetar enligt Nordisk städkvalitet och är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

RP uppmuntrar alla medarbetare att ta sig till, inom och från jobbet på ett hållbart sätt. På de flesta av bolagen tillhandahålls cykelparkering och utlåning av cyklar. Vi uppmuntrar samåkning och i de få fall då taxi bokas väljer vi miljötaxi. Alla tjänstebilar som finns på RP är klassade som miljöbilar, antingen el eller elhybrid. På RP Linköping finns sex stycken laddboxar installerade på personalparkeringen.

Uppförandekod för leverantörer 

RP ställer samma höga krav på underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. När vi bedömer och väljer ut underentreprenörer och samarbetspartners är förmågan att leva upp till kraven i uppförandekoden ett viktigt urvalskriterium. Varje potentiell leverantör får årligen fylla i en deklaration kring hur de arbetar ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att alla leverantörer ska erbjuda miljömässigt och etiskt certifierade produkter och tjänster. Anmälan om beteenden som avviker från uppförandekoden ska lämnas till närmaste chef inom RP. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Under 2021 har inga anmälningar inkommit.

Mål för 2022

Vårt hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt arbete och vi strävar efter att ständigt vidga vårt ansvarstagande både på ett socialt och miljömässigt plan. Vi har satt följande mål för vårt hållbarhetsarbete under 2022. 

Kommunicera miljövinningen
Under år 2021 har vi tagit fram en gemensam rutin för att kommunicera den miljövinning som våra kunder bidrar till när de väljer RP framför en leverantör av nya kontorsmöbler.  Målet för år 2022 är att implementera rutinen. Varje bolag har fått ett eget mål för hur många kommunikationsinsatser som ska göras under året. Målen baserar på bolagens omsättning.

Undersöka arbetsmiljö och trivsel
Under år 2022 planerar vi att stärka vårt sociala hållbarhetsarbete. Vi kommer undersöka hur våra medarbetare upplever arbetsmiljön och trivseln på RP. Undersökningen ska ge oss förståelse för eventuella brister som behöver åtgärdas. Vi planerar även att ta fram kvantitativa, sociala resultatindikatorer.

Kick off med temat Hållbarhet
Under år 2022 planerar vi att genomföra en gemensam Kick off där vi kommer diskutera hur alla medarbetare kan och förväntas bidra till en hållbar utveckling på RP. Kick offen var planerad att genomföras under år 2021 men den har blivit uppskjuten på grund av fortsatta restriktioner kopplade till Covid 19.

Gemensamt hållbarhetsarbete
Under år 2022 planerar vi att fortsätta projektet som syftar till att upprätthålla ett gemensamt hållbarhetsarbete för koncernens sju bolag. Vi kommer anordna ett antal gemensamma workshops för de hållbarhetsansvariga på respektive bolag och återigen sammanställa en gemensam hållbarhetsrapport.

Ledarskapspolicy

Under år 2022 kommer vi upprätta en gemensam ledarskapspolicy. RP-koncernen växer och ledarskapet delas upp på fler personer. Därför är det viktigt att vi tillhandahåller tydliga riktlinjer för hur ett hållbart ledarskap ska bedrivas.

Mänskliga rättigheter

Att stödja och respektera FNs principer för mänskliga rättigheter är en självklarhet för RP och vi uppmanar alla aktörer i vår omgivning att göra detsamma. Det innebär att vi inte tolererar någon form av trakasserier eller diskriminering. RP garanterar rättvisa anställningsvillkor och lika rättigheter för alla medarbetare. RP accepterar ingen form av ofrivilligt arbete eller barnarbete i anslutning till vår verksamhet. Vi verkar för att arbetstider och arbetsförhållanden hos aktörer i vår omgivning överensstämmer med lagstadgade krav. Aktörernas medarbetare ska behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av något slag. RP köper inte produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker affärer med företag som bryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete.

Antikorruption

RP ska bedriva verksamheten med iakttagande av god affärssed. RP accepterar ingen form av givande eller tagande av muta. Det innebär att vi inte erbjuder, utlovar eller kräver mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut. RP ska fullständigt följa de kartell- och konkurrenslagar som gäller. Vidare ska RP ha en korrekt bokföring och inte medverka till skatte- eller miljöbrott. Under året har inga rapporterade fall av oegentligheter uppkommit.

Samhällsengagemang

RP verkar på flera orter runt om i Sverige och det finns ett intresse av att bistå respektive lokalsamhälle med stöd av olika slag. RP bidrar genom sponsring, utlåning av kontorsmöbler och genom att erbjuda extraarbete till idrottsutövare. RP Södertälje har under de senaste åren ökat engagemanget i närområdet. De har ett nära samarbete med flertalet idrottsföreningar, bland annat SSK, SSK damlag, Huddinge Hockey och Onyx. RP Linköping har sedan år 2014 engagerat sig i lokala idrottsföreningar. De har flera samarbeten där de på olika sätt stöttar det lokala idrottslivet. RP Linköping har under året gett ett finansiellt bidrag till Naturskyddsföreningen.

Laghänvisning

Detta är RP-koncernens andra gemensamma hållbarhetsredovisning som bygger på separata hållbarhetsrapporter från respektive bolag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i linje med de krav som anges i 6 kap Årsredovisningslagen. RP-koncernen omfattas inte av rapporteringskravet utan detta är en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning.

Index

Affärsmodell

Avsnitt Verksamhet och affärsmodell

Positiv och negativ påverkan 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete 

Risker kopplade till väsentliga områden 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Policys 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Principer för mångfald i styrelsen

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om sociala förhållanden 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om personalrelaterade frågor 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om miljö 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om mänskliga rättigheter 

Avsnitt Mänskliga rättigheter

Upplysningar om motverkande av anti-korruption

Avsnitt Antikorruption

Hållbarhetsredovisningen är granskad och godkänd av Elias Haraldsson, auktoriserad revisor MOORE Allegretto AB.

List item
List item
List item
15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856