Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Hållbarhetsredovisning 2020

Verksamhet och affärsmodell

RP startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer. 

Vi erbjuder hållbara helhetslösningar för kontorsinredning. Affärsidén är att omfördela inventarier i syfte att gynna uppdragsgivarens ekonomi och vår miljö. Vi kallar det – ”miljövinning”. 

RP-koncernen har 73 medarbetare och finns på nio platser runt om i Sverige, mellan Uppsala och Malmö. Koncernen består av sex aktiebolag. 

 • Recycling Partner RP AB
 • Recycling Partner i Södertälje AB
 • Recycling Partner RP i Linköping AB
 • Recycling Partner RP i Malmö AB
 • Recycling Partner RP i Uppsala AB
 • Recycling Partner RP i Göteborg AB 

RP riktar sig till företag samt till kommuner och statlig verksamhet. 

Vår affärsmodell är cirkulär. Vi köper in uttjänta möbler som vi rustar upp och designar om så att de kan hyras ut eller säljas vidare. Vi säljer enbart möbler av hög kvalitet och vi lämnar en garanti på varje såld produkt. Möbler som inte uppfyller våra kunders önskemål skänks till välgörenhetsorganisationer eller andra aktörer vars kunder har lägre kvalitetskrav. Med denna strategi förhindrar vi att nya möbler produceras.

Värdegrund 

RP står för hållbarhet, kvalitet och design och vi vill uppfattas som en stark och trovärdig partner. Därför är det av största vikt att vi lever som vi lär och låter våra kärnvärden genomsyra alla beslut. Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare att verka för en hållbar utveckling och framtid. 

VD har ordet 

Sedan dagen då RP grundades har vår ambition varit att minska miljöbelastningen. Därför är jag oerhört glad över att kunna meddela att vi har börjat mäta vår miljöpåverkan. Därför kan vi för första gången i RP:s historia redovisa ett resultat Ett år där vi inte bara minskar miljöbelastningen. Nettot av året innebär faktiskt en positiv miljöpåverkan!

Medarbetare, kunder och leverantörer har alla varit delaktiga i det vi tillsammans har åstadkommit. 

RP har ett stort ansvar – och spelar en viktig roll – i att skapa ett mer hållbart sätt att förhålla oss till planeten och varandra. Miljöaspekten är en självklarhet, det ligger i vårt DNA, den är vår själ. Vi handlar inte bara med begagnad inredning. Vi vrider och vänder på varje möbel för att ge den en chans att öka återanvändningsgraden och därmed miljönyttan. 

Under året har det varit en fröjd att se upphandlingar som syftar till cirkulära möbelflöden rada upp sig likt ett pärlband och trenden håller i sig. Inom något år kommer merparten av de offentliga aktörerna ha en metod för att hyra, köpa och sälja återanvänd inredning. Det kommer bli en fantastisk möjlighet till att göra gott för miljön och att vårda skattemedel.

Det finns dock mycket kvar att göra. En allt snabbare konsumtionstakt sätter stor press på vår jord och resurser förbrukas som aldrig förr. RP fortsätter att verka för att minska slöseriet, det är därför vi finns till!

2020 var också ett år där pandemin prövade den sociala hållbarheten hos företag och organisationer. På RP sökte vi trygghet och styrka hos varandra, väl rustade efter många år av arbete med att bygga förtroende och gemenskap var det där vi hittade mycket av vår kraft att jobba vidare. Vi slog dessutom ett slag för folkhälsan genom ”Backa ryggen” – en kampanj där distansarbetande ryggar fick ordentligt stöd i form av ergonomiska kontorsstolar och dito skrivbord.

Varje dag lär vi oss något nytt. Vi kämpar outtröttligt vidare för att skapa en gedigen förståelse för vikten av hållbarhetsarbete på alla plan i hela samhället.

Andreas Andersson
VD, Recycling Partner RP AB

Vårt hållbarhetsarbete

Positiv påverkan på samhälle och miljö

RP förlänger livslängden på kontorsinredning genom återanvändning, upcycling och omfördelning. Därigenom spar vi på jordens resurser och reducerar utsläpp av växthusgaser. Vi främjar en ökad återvinningsgrad, reducerar avfall och nykonsumtion. Vi erbjuder hållbara helhetslösningar vilket kan innebär att möbler rustas upp eller designas om för att kunna återanvändas. Våra kunders befintliga möbler kan också kompletteras med hållbar inredning, antingen genom ett köp eller en hyreslösning.

Negativ påverkan på samhälle och miljö

Företag konsumerar varor i allt högre takt samtidigt som det finns en tydlig förväntan på tillgänglighet och snabba leveranser. För att tillgodose våra kunders förväntningar krävs lagerhållning och effektiv logistik vilket kräver resurser som tär på vår miljö. 

Transporter av inredning innebär en miljöbelastning som är oundviklig då våra produkter på ett eller annat sätt måste levereras, till oss i första hand och därefter till våra kunder. För att minska belastningen drivs våra fordon på HVO100 och vi följer nogrannt utvecklingen för mindre miljöbelastande fordon. Vår omsättning har ökat under de senaste åren vilket har krävt fler transporter och därmed även ökade koldioxidutsläpp. Via våra etablerade mätningar ser vi dock att effektiviteten i våra leveranser ökar samtidigt som koldioxidekvivalenten (CO2e) per kilometer minskar.

För att återanvänd inredning skall kunna konkurrera med billig och snabbtillgänglig inredning måste vi skapa smarta informationsflöden och digitala verktyg som förbättrar logistik och utbud. Internt är det viktigt att vi upprätthåller kulturen och stoltheten kring RPs syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer.

Risker

Våra kunder väljer RP med en vilja att bidra till en hållbar utvekling. Om vi inte arbetar med hållbarhet i allmänhet och våra väsetnlighetsområden i synnerhet riskerar vi att förlora våra kunder. RP riskerar även att förlora befintliga medarbetare som vill arbeta på ett företag som prioriterar hållbarhetsfrågor. Om vi inte lever upp till vår hållbarhetsprofil kommer vårt rykte sannolikt ta skada vilket kommer ge en negativa effekter i flera led. 

Certifieringar och policys 

RP Stockholm, RP Södertälje, RP Linköping och RP Malmö är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vår ambition är att koncernens samtliga bolag ska certifieras inom dessa standarder. 

Vi har gemensamma policys inom koncernen som respektive bolag ansvarar för att implementera och efterleva. Följande policys finns publicerade på vår webbsida www.rp.se

 • Kvalitetspolicy 
 • Miljöpolicy 
 • Uppförandekod
 • Integritetspolicy 

Ansvarsfördelning

På respektive bolag finns en utsedd ansvarig för hållbarhetsarbetet och efterlevnaden av ISO-standarder.

RP Stockholm
John Hultberg

RP Södertälje
Camilla Kronkvist

RP Linköping
David Magnusson

RP Malmö
Madeleine Ermestål

RP Uppsala
Johnny Wallén

Andreas Grengman

RP Göteborg
Andreas Grengman

Året som gått – Positiv miljöpåverkan!

Under år 2020 påbörjades ett projekt som syftade till att ta fram en hållbarhetsstrategi och gemensam hållbarhetsredovisning för RP-koncernen. Projektet leddes av PURE ACT som anordnade tre webbinar där representanter från samtliga bolag medverkade. Under projektet strukturerade vi befintlig dokumentation på rutiner och genomförda aktiviteter. Vi satte upp mål och diskuterade vår positiva kontra negativa påverkan samt väsentliga områden. Samtliga bolag beräknade sitt klimatavtryck för år 2020 enligt GHG-protokollet som omfattar kategorierna kontor, resor och inköp. Även bolagens drivmedel för egna transporter är inräknade. Klimatavtrycket för hela koncernen uppgick till 213 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande: 

 • RP Stockholm 38 212 kg CO2e
 • RP Södertälje 95 819 kg CO2e
 • RP Linköping 43 461 kg CO2e
 • RP Malmö 10 084 kg CO2e
 • RP Uppsala 4 074 kg CO2e
 • RP Göteborg 2 128 kg CO2e

Beräkningar gjordes även för besparing av koldioxidutsläpp kopplat till respektive bolags försäljning. Beräkningen bygger på mängden CO2e som släpps ut för att producera nya kontorsmöbler. Eftersom RP förhindrar att kunderna köper nyproducerade möbler ”sparar” vi samma mängd. Beräkningen baserar på en schablon utvecklad av IVL Cirkulära möbelflöden och tar hänsyn till sålda kontorsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord. Den totala koldioxidbesparingen för dessa två produktkategorier uppgick till 1 460 ton CO2e och fördelningen för respektive bolag såg ut som följande:

 • RP Stockholm 676 134 kg CO2
 • RP Södertälje 267 948 kg CO2e
 • RP Linköping 325 616 kg CO2e
 • RP Malmö 112 720 kg CO2e
 • RP Uppsala 45 972 kg CO2e
 • RP Göteborg 31 817 kg CO2e

Sammanräkningen visar att RP med sin verksamhet under 2020 hade en total positiv miljöpåverkan på 1 247 ton CO2e!

Enligt Naturvårdsverkets jämförelsemodell ”biffen, bilen och bostaden” motsvarar det:

 • 34 640 kg kött – äter man en svensk genomsnittskost i ett år så orsakar det utsläpp av c:a 1 800 kg CO2-ekvivalenter. 
 • hushållsel till 2 494 villor under ett år – en genomsnittlig villa använder ca 4 000 kWh hushållsel, vilket orsakar utsläpp av ca 500 kg CO2e. 
 • 866 årliga bilpendlingar – en genomsnittlig svensk bilpendlare kör drygt 900 mil per år i arbets- och tjänsteresor, vilket orsakar utsläpp av ca 1 440 kg CO2 med en medelstor dieselbil som är den mest förekommande bilen på svenska vägar.

Projektet har varit mycket givande och vi är stolta över samverkan mellan bolagen som gett struktur, inspiration och motivation till vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Under hösten uppmuntrade vi våra medarbetare att beräkna sitt klimatavtryck via ClimateHeros digitala klimatkalkylator för privatpersoner. Via kalkylatorn fick medarbetarna förståelse för konsekvenserna av deras livsstilar och konkreta tips på hur de kan göra hållbara val. I samband med denna aktivitet passade vi på att informera alla medarbetare om det pågående projektet med en gemensam hållbarhetsstrategi för koncern.

Intressentanalys

Det är viktigt att vi förstår hur vår omvärld ser ut och vilka våra intressenter är, både för vår affärsstrategi och vårt hållbarhetsarbete. Under året har vi påbörjat ett arbete med att uppdatera vår intressentanalys med syftet att identifiera vilka krav och förväntningar våra intressenter har på oss och hur vi påverkar dem. Vi har identifierat fyra intressentgrupper som är särskilt viktiga för oss – medarbetare, kunder, leverantörer och media. 

Under hösten har våra medarbetare fått besvara en enkät med frågor om RPs hållbarhetsarbete och vilka områden som de anser att vi bör prioritera. Resultatet visade att 97 procent av medarbetarna känner till hållbarhetsarbetet, 99 procent anser att det är viktigt att RP prioriterar hållbarhet. Inköp, avfall, hälsa och arbetsmiljö är särskilt viktiga frågor för intressentgruppen. Under våren 2021 kommer vi sammanställa och analysera responsen nogrannare för att säkerställa att vi prioriterar relevanta hållbarhetsfrågor. Vi kommer även skicka ut en kundenkät för att ta reda på vilka krav och förväntningar våra kunder har på oss och vårt hållbarhetsengagemang. 

Väsentlighetsanalys

Vi vill bedriva verksamhet på ett sätt som maximerar vår positiva påverkan och minimerar vår negativa påverkan på samhälle och miljö. Med denna ambition har vi analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande områden (globala mål):

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur (mål 9)
 • Minskad ojämlikhet (mål 10)
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

Modellen visar hur vi prioriterar de globala målen i förhållande till varandra. Vi fokuserar i första hand på den inre cirkeln men vi vet att många av målen tangerar varandra och i mån av resurser bidrar vi gärna till fler av målen.

Social och ekonomisk hållbarhet 

Arbetsmiljö är en av de mest centrala frågorna i RPs hållbarhetsarbete. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi tror starkt på att glada och motiverade medarbetare är en förutsättning för att kunna uppfylla vår verksamhets syfte – att minska slöseriet inom företag och organisationer, och på så sätt bidra till en hållbar framtid. Genom att erbjuda personalen bra anställningsvillkor, en säker och trygg arbetsmiljö som utgår från ett hälsofrämjande och preventivt perspektiv, skapar det en personalstyrka som mår bra, är stolta över företaget de arbetar hos och gör ett bra jobb. Att personalstyrkan är frisk, trygg, glad och engagerad påverkar naturligtvis även vårt arbete gentemot våra kunder.

För att vi ska kunna främja denna utveckling är det viktigt att våra kunder ser oss som en attraktiv aktör. Vi behöver en god ekonomi för att inte behöva tumma på kvalitet, design eller hållbarhet. En god ekonomi är också viktigt för att vi ska kunna expandera vår verksamhet och sprida vårt budskap till så många som möjligt. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet. 

Ergonomi

Alla våra medarbetare har tillgång till de hjälpmedel som de behöver för att arbeta på ett ergonomiskt sätt. Vi för regelbundna diskussioner med medarbetarna om deras behov. Eventuella brister eller tillkortakommanden åtgärdas omgående. Alla medarbetare som jobbar på våra kontor har tillgång till höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiskt utformade arbetsstolar och de får välja fritt bland de kontorsmöbler som vi lagerhåller. 

Trivsel

RP vill vara en lyhörd arbetsgivare och vår ambition är att alla medarbetare ska må bra och känna sig sedda. För att alla ska känna sig inkluderade i planeringen av RPs framtid anordnas regelbundna personalmöten där medarbetare, chefer och ägare möts för att diskutera stora och små frågor. Vi arbetar ständigt med att utveckla en inkluderande mötesstruktur där alla medarbetare får komma till tals. På RP Södertälje pågår ett projekt där möteshållare och protokollförare varieras för att alla ska få chans att lyfta de frågor som de anser är viktiga. Projektet har genererat inspirerande samtal och mer engagerade medarbetare. En till två gånger per år hålls medarbetarsamtal med all personal. Både VD och personalansvarig delaktiga i dessa samtal. 

Vi arbetar aktivt för att främja god fysisk och psykisk hälsa genom att förebygga sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och missbruk. Alla medarbetare ges medarbetarförmåner i form av friskvårdsbidrag. Medarbetarna på RP Linköping erbjuds en friskvårdstimme varje fredag och både RP Linköping och RP Södertälje erbjuder tillgång till gym i bolagens lokaler. RP Södertälje erbjuder tillgång till en kiropraktor och RP Stockholm erbjuder tillgång till en psykolog. På RP Stockholm har medarbetarna gått en utbildning i psykisk (o)hälsa. 

För att främja gemenskapen bland medarbetarna anordnar RP både årliga konferenser för samtliga bolag och separata kick off:er. Hälsa och hållbarhet är teman som genomsyrar alla sammankomster. Vid sammankomster ges medarbetarna möjlighet att påverka måltid, dryck, aktivitet och övernattning. Sammankomsterna anpassas efter eventuella särskilda behov.

Gemensamma måltider främjas på alla bolag och det finns olika rutiner för uppmärksammande av varandra. På RP Malmö har de en stående punkt på varje veckomöte där alla får nämna något de uppskattar med varandras arbete eller utförande under veckans gång. Varje år utser RP Stockholm Årets medarbetare. 

Jämlikhet 

Vi värdesätter människors lika värde och det ligger därför i vårt intresse att samarbeta med aktörer som verkar för en inkluderande och rättvis arbetsmarknad. På flera orter har vi nära samarbete med kommuner och arbetsförmedling. RP Södertälje har sedan fler år tillbaka anordnat undervisning i svenska, under medarbetares arbetstid och i bolagets lokaler. Detta för att främja ett klimat där vi accepterar och hjälper varandra med språkförståelsen och uppmuntrar till övning under arbetstid. RP Malmö och RP Linköping erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. 

Rekrytering genomförs huvudsakligen via Arbetsförmedlingen för att nå ut till en bred målgrupp. CV:n, personliga brev, bilder och övriga bilagor bearbetas ur ett individperspektiv. RP anställer individer med engagemang, driv och vilja. RP ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla medarbetare, utan urskiljning eller diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Vi genomför årlig lönekartläggning för att säkerställa rättvisa löner mellan könen. Löner baseras på vad individen tillför RP och huruvida denne är en bra lagspelare. 

Då RP har medarbetare som utövar olika religioner är det viktigt att vi respekterar önskemål gällande ledighet under andra högtider än de som är utmärkta i den svenska kalendern. Ledighet beviljas efter dialog mellan medarbetaren och dennes närmaste chef. RP Linköping har anordnat möjligheten att be i en avskild del i gymmet. 

Mångfald i styrelsen 

Styrelsen består idag av 100 procent män som alla är aktiva i den operativa verksamheten. Visionen är att lyfta arbetet i styrelsen till en nivå där externa ledamöter väljs in baserat på kompetens och erfarenhet. Det vore då naturligt att tillsätta en styrelse med relevanta meriter och en bredd kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Kompetensutveckling 

Vi vill ge våra medarbetare möjligheten att utvecklas på ett individuellt plan och tillsammans med RP. Behov och intresse för kompetensutveckling fångas upp vid medarbetarsamtal. Samtliga medarbetare ingår i utbildningsplanen för kompetensutveckling och även nyanställda kartläggs för att dokumentera framtida behov. Det är viktigt att våra medarbetare har den kompetens och de verktyg som krävs för att varje kunduppdrag ska kunna genomföras med högsta professionalism och på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Vi genomför undersökningar av kundnöjdhet i samband med våra leveranser. Vidare följer alla säljare upp leverans och montering i samband med fakturering då varje kund får en återkoppling.

Säkerhet 

Fyra av bolagen i RP-koncernen är certifierade enligt ISO 9001 som kräver vissa säkerhetsrutiner. Årliga planer för skyddsronder och fokusområden finns framtagna av utsedda skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på de respektive bolagen. Månatliga skyddsronder genomförs med olika fokus varje gång. Vi kontrollerar brandrutiner och nödutgångar samt att all utrustning underhålls och hanteras på ett säkert sätt och att undermåligt material och utrustning inte används. På samtliga bolag genomförs kontinuerliga utbildningar inom Hjärt- och lungräddning, med 1-2 års intervall. På RP Stockholm finns en hjärtstartare. 

Arbetsmiljöpolicy

Vi har en arbetspolicy som är framtagen av styrelsen. Varje medarbetare får ta del av policyn vid anställning och vid medarbetarsamtal. Arbetsmiljöpolicyn finns på vårt interna nätverket och i de digitala forum som samtliga medarbetare har tillgång till.

Miljömässig hållbarhet 

Produktion, innovation och konsumtion är viktiga aspekter i RPs hållbarhetsarbete då de utgör vår påverkan på miljön. Vi har en cirkulär affärsmodell som börjar med att vi köper in begagnade möbler som vi reparerar, designar om och säljer eller hyr ut till företag. När vi ger nytt liv åt uttjänta produkter förhindrar vi att de hamnar på soptippen samtidigt som vi spar på de resurser som hade gått åt att producera nya. Detta är kärnan i RPs affärsmodell som bidrar direkt till hållbar utveckling. Våra utmaningar ligger i att säkerställa hållbarhet i vår produktion och i våra leveranser där innovation är en förutsättning. I detta avsnitt redogör vi för hur vi bidrar till våra väsentlighetsområden Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Produktion och innovation

Vi köper in möbler från företag som vill uppdatera sin kontorsinredning. Processen att sedan rekonstruera möblerna kan vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall behöver vi köpa in reservdelar och komponenter för att återge möblernas funktion. Då handlar vi av ISO-certifierade leverantörer. I produktionen är vi är noggranna med att avfallssortera trä, wellpapp, brännbart, metall, elektronik, kablage, ljuskällor, batterier och glas. Vi har nära samarbeten med de leverantörer som sköter avfallshämtningen och vi för en kontinuerlig dialog om möjliga förbättringar. Våra transporter och leveranser av möbler sker med fordon där flertalet drivs på HVO100, vilket vi bedömer är det bästa alternativet i nuläget. Vi följer utvecklingen för mer miljövänliga transporter då vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan. Alla våra montörer och de som levererar produkter till kund får en genomgång i ECO-driving. 

Effektiv resursanvändning, logistik och innovation är förutsättningar för att produktionskedjan ska fungera och uppfylla vårt syfte – att minska slöseri. Det är också förutsättningar för att vi ska lyckas leva upp till våra kunders förväntningar i fråga om utbud, kvalitet, design, hållbarhet och tillgänglighet. Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera våra informationsflöden och hitta digitala verktyg som förbättrar vår logistik och vårt utbud. 

Under 2020 har vi har börjat mäta hur mycket CO2e våra kunder sparar genom att välja RP framför leverantörer av nya kontorsmöbler. Det är viktigt att vi blir bättre på att förmedla den miljövinning som våra kunder gör tillsammans med oss men också den gedigna produktion som ligger till grund för våra kontorsmöbler. Vi behöver sprida denna kunskap brett så att företag förstår kontorsmöblers påverkan och vilka möjligheter som finns på detta område. 

Eftersom vi köper in begagnade möbler är det inte alltid möjligt för oss att identifiera möblernas ursprung i fråga om material och säker användning. Däremot märker vi alla produkter med en garantilapp som ger information om vem som sålt, funktionstestat, rekonditionerat, levererat och monterat produkten hos kund. Det skapar en säkerhet och en spårbarhet kring produktens hantering hos RP.

Konsumtion

Hållbarhet genomsyrar alla våra val både i och utanför vår produktion. Vi har många och stora lokaler som medför en hög energiförbrukning. Vi genomför regelbundna energideklarationer för att mäta och minska energianvändningen. Under 2020 har vi börjat byta ut vår belysning till LED, ett arbete som kommer fortsätta under kommande år. Det finns olika rutiner för nedsläckning och avstängning av elektronisk utrustning på de olika bolagen. Vi eftersträvar digitala processer för reklam och fakturering i största möjliga mån. 

Vi har upprättat en inköpspolicy för produkter som inte rör vår produktion. Policyn är ett krav enligt ISO och den avser inköp av kontors- och förbrukningsmaterial. Vi väljer produkter med välkända miljömärkningar i största möjliga mål. Vi anlitar städbolag som arbetar enligt Nordisk städkvalitet och är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 

RP uppmuntrar alla medarbetare att ta sig till, inom och från jobbet på ett hållbart sätt. På de flesta av bolagen tillhandahålls cykelparkering och utlåning av cyklar. Vi uppmuntrar samåkning och i de få fall då taxi bokas väljer vi miljötaxi. Alla tjänstebilar som finns på RP är klassade som miljöbilar, antingen el eller elhybrid. På RP Linköping finns sex stycken laddboxar installerade på personalparkeringen.

Uppförandekod för leverantörer 

RP ställer samma höga krav på underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. När vi bedömer och väljer ut underentreprenörer och samarbetspartners är förmågan att leva upp till kraven i uppförandekoden ett viktigt urvalskriterium. Varje potentiell leverantör får årligen fylla i en deklaration kring hur de arbetar ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att alla leverantörer ska erbjuda miljömässigt och etiskt certifierade produkter och tjänster. Anmälan om beteenden som avviker från uppförandekoden ska lämnas till närmaste chef inom RP. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Under 2020 har inga anmälningar inkommit.

Mål för 2021

Vårt hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt arbete och vi strävar efter att ständigt vidga vårt ansvarstagande både på ett socialt och miljömässigt plan. Vi har satt följande mål för vårt hållbarhetsarbete under 2021. 

Hållbarhetsutbildning 

Under våren 2021 kommer alla våra medarbetare få genomföra en interaktiv e-learningkurs i hållbarhet för att få förståelse vilka utmaningar vi står inför samt hur de som privatpersoner kan sänka sina klimatavtryck. Vi kommer följa upp kursen men en kick off där vi kommer diskutera hur alla medarbetare kan och förväntas bidra till en hållbar utveckling på RP. Vi tror att grundkursen är viktig för att ge alla medarbetare lika förutsättningar att bidra till diskussionerna. 

Långsiktiga mål 

Under 2021 kommer vi sätta gemensamma långsiktiga mål för RPs hållbarhetsarbete. Det är viktigt att vi utformar tydliga och mätbara mål för att kunna följa och utvärdera vårt hållbarhetsarbete. Gemensamma långsiktiga mål kommer hjälpa de olika bolagen att sträva i samma riktning och synkronisera såväl intern som extern kommunikation. 

Kommunicera miljövinningen 

Under 2021 ska vi ta fram en gemensam rutin för att kommunicera den miljövinning som våra kunder gör när de väljer RP framför en leverantör som producerar nya kontorsmöbler. Vi tror att denna kännedom kan motivera potentiella kunder till att göra hållbara val och inspirera dem att vidga sitt ansvarstagande. RP Göteborg har en rutin för att visualisera hur mycket koldioxidutsläpp kunden sparar i samband med offerten och en liknande rutin ska vi etablera inom hela koncernen. 

Efterlevnad av policys och säkerhetsrutiner 

Under 2021 kommer vi gå igenom samtliga policys och säkerhetsrutiner för att kontrollera att de är uppdaterade och efterlevs av alla medarbetare. På samtliga bolag kommer vi också genomföra en utbildning i hjärt- och lungräddning.

Mänskliga rättigheter

Att stödja och respektera FNs principer för mänskliga rättigheter är en självklarhet för RP och vi uppmanar alla aktörer i vår omgivning att göra detsamma. Det innebär att vi inte tolererar någon form av trakasserier eller diskriminering. RP garanterar rättvisa anställningsvillkor och lika rättigheter för alla medarbetare. RP accepterar ingen form av ofrivilligt arbete eller barnarbete i anslutning till vår verksamhet. Vi verkar för att arbetstider och arbetsförhållanden hos aktörer i vår omgivning överensstämmer med lagstadgade krav. Aktörernas medarbetare ska behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av något slag. RP köper inte produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker affärer med företag som bryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete.

Antikorruption

RP ska bedriva verksamheten med iakttagande av god affärssed. RP accepterar ingen form av givande eller tagande av muta. Det innebär att vi inte erbjuder, utlovar eller kräver mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut. RP ska fullständigt följa de kartell- och konkurrenslagar som gäller. Vidare ska RP ha en korrekt bokföring och inte medverka till skatte- eller miljöbrott.

Samhällsengagemang

RP verkar på flera orter runt om i Sverige och det finns ett intresse av att bistå respektive lokalsamhälle med stöd av olika slag. RP bidrar genom sponsring, utlåning av kontorsmöbler och genom att erbjuda extraarbete till idrottsutövare. RP Södertälje har under de senaste åren, inte minst under 2020, ökat engagemanget i närområdet. De har ett nära samarbete med flertalet idrottsföreningar, bland annat SSK, SSK damlag, Huddinge Hockey och Onyx. RP Linköping har sedan år 2014 engagerat sig i lokala idrottsföreningar. De har flera samarbeten där de på olika sätt stöttar det lokala idrottslivet.

Hållbarhetslagen

Detta är RP-koncernens första gemensamma hållbarhetsredovisning som bygger på separata hållbarhetsrapporter från respektive bolag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i linje med de krav som anges i Hållbarhetslagen 6 kap 12 § Årsredovisningslagen. RP-koncernen omfattas inte av Hållbarhetslagen utan detta är en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning. 

Index

Affärsmodell

Avsnitt Verksamhet och affärsmodell

Positiv och negativ påverkan 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete 

Risker kopplade till väsentliga områden 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Policys 

Avsnitt Vårt hållbarhetsarbete

Principer för mångfald i styrelsen

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om sociala förhållanden 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om personalrelaterade frågor 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om miljö 

Avsnitt Väsentlighetsanalys

Upplysningar om mänskliga rättigheter 

Avsnitt Mänskliga rättigheter

Upplysningar om motverkande av anti-korruption

Avsnitt Antikorruption

Hållbarhetsredovisningen är granskad och godkänd av Elias Haraldsson, auktoriserad revisor MOORE Allegretto AB.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen som PDF
15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856